Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post contractual de execuție, vacant, de medic veterinar, gradul II – 20.05.2024

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publiceDirecția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, cu sediul în Slobozia, strada Lacului, nr. 12, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post contractual de execuție, vacant, de medic veterinar, gradul II aprobat în structura Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007;

 

Concursul constă în susținerea următoarelor probe, la sediul  Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița:

 • proba scrisă în data de 20.05.2024, ora 10.00;
 • Interviul se va sustine in termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii  probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe pagina proprie de internet si pe portalul posturi.gov.ro , în perioada 23.04.2024 – 10.05.2024 inclusiv, intre orele 08.00-16.30.

Cerintele specifice prevăzute la art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile <LLNK 12003 0923 2]1   0 45>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la <LLNK 12019 118 12 202   1 39> 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea <LLNK 12008    76 12 221   0 17>Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

1)  Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea postului  contractual de  medic veterinar, gradul II, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină;
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani;

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele:

 1. formular de înscriere la concurs (anexa nr. 2);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (anexa nr.3);
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

 

Bibliografie și tematică

Concurs recrutare ocupare  post contractual vacant de medic veterinar aprobat pe perioadă determinata conform Ordinului ANSVSA nr. 64/2007.

 

 1. Regulamentul ( UE ) 2017/625 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor

– art.9,  norme generale privind controalele oficiale

– art.10, operatorii, procedeele și activitățile care fac obiectul controalelor oficiale

– art.14, metodele și tehnicile de control oficial

– art.15, obligațiile operatorilor

– art.18, norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu producția de produse de origine animală destinate consumului uman

– art. 19, norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu reziduurile de substanțe relevante din alimente și furaje

 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman

 

– art. 3 și art. 4, cerințe specifice pentru auditurile efectuate de către autoritățile competente în unitățile care manipulează produse de origine animală

– cerințe specifice privind efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a controalelor oficiale asupra cărnii proaspete

– art. 7, cerințe suplimentare pentru auditurile desfășurate în unitățile care manipuleză carne proaspătă;

– art. 9, obligațiile autorităților competente în ceea ce privește controalele documentelor

– art. 10, obligațiile medicului veterinar oficial în ceea ce privește controalele documentelor

– art. 11, cerințe privind inspecția ante-mortem la abator

– art. 12, cerințe privind inspecția post-mortem

– art. 14, cerințe suplimentare pentru inspecța post-mortem

– art. 39, măsuri privind comunicarea rezultatelor controalelor oficiale

– art. 45, măsuri în caz de nerespectare a cerințelor pentru carnea proaspătă

 

 1. Regulamentul delegate (UE) 2019/624 privind norme specific pentru efectuarea controalelor oficiale vizând producția de carne și zonele de producție și de relocare a moluștelor bivalve vii

– art. 3, criterii și condiții prin care se stabilesc cazurile în care, în anumite abatoare, inspecțiile ante mortem pot fi efectuate de personalul auxiliar oficial

 

– art. 7, criteriile și condițiile care trebuie respectate în cazul efectuării inspecțiilor post-mortem sub responsabilitatea medicului veterinar oficial

– art. 8, efectuarea inspecțiilor post mortem de către medical veterinar oficial

 

 1. Regulamentul (CE) NR. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

 

– obligațiile operatorului din sectorul alimentar, capitolul II, art. 3,4,5 și 6

– cerințe sanitare generale aplicabile tuturor operatorilor din sectorul alimentar, anexa II, capitolele I-XII

 

 1. Regulamentul (CE) NR. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

     

      – cerințe specifice, carne de ungulate domestice anexa III, secțiunea I, capitolul I – VII

cerințe privind mai multe produse de origine animală

– cerințe specifice, carnea de pasăre de curte și de lagomorfe anexa III, secțiunea II, capitolul  I-VII

– cerințe specifice, carne tocată, preparate din carne și carne separată mecanic (csm), anexa III, secțiunea V, capitolul I – IV

 

 1. Regulamentul 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

– art. 7, rezultate nesatisfăcătoare

– anexa I, capitolul III norme pentru prelevarea de probe și pregătirea probelor pentru teste

 

 1. Ordinul ANSVSA nr. 64/2007 actualizat – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală.

 

– art. 14, lit. a, b, c, d, e, f,

– art. 14^1, pct. 2, lit. a, b, c, d și e

– art. 14^1, pct. 3

– art. 14^1, pct. 4

– art. 15, pct.1

 

 1. Ordinul ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman

 

– capitolul III marcarea de sănătate a cărnii proaspete, art. 8,9, 10,11,15

– capitolul IV marcarea de identificare a produselor de origine animală, art.19,20, 23

– capitolul V certificarea de sănătate publică veterinară a cărnii proaspete, art. 24

 

Relaţii suplimentare la sediul DSVSA Ialomița din Slobozia str. Lacului, nr. 12 sau la nr.tel. 0243232069, Compartimentul Juridic si Resurse Umane, jr. Popi Adriana