Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor funcții contractuale de execuție 03.12.2021

 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomita, cu sediul în Slobozia, strada Lacului, nr. 12, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor funcții contractuale de execuție după cum urmează:

 1. Medic veterinar, grad profesional I – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007;
 2. Medic veterinar, grad profesional II – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007;
 3. Medic veterinar, grad profesional III – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007;
 4. Inginer, grad professional I – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 113/2008 – 2 posturi;
 5. Inginer, grad profesional debutant – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 113/2008;
 6. Asistent veterinar, grad profesional I – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007;
 7. Tehnician veterinar, grad profesional II – structura Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007;
 8. Sofer, grad I – structura O.G. nr. 42/2004

Concursul constă în susținerea următoarelor probe, la sediul  Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ialomita:

 • proba scrisă în data de 03.12.2021, ora 10.00;
 • Interviul se va sustine n termen de 4 zile lucratoare de la data sustinerii  probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a – III -a, respectiv în perioada 09.11.2021 pana la data de 22.11.2021 inclusiv, ora 16.30.

Condiţii generale prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

1)  Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea funcției  contractuale de  medic veterinar, gradul I, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină;
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani;

2)  Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea funcției  contractuale de  medic veterinar, gradul II, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină;
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani;

 

3)  Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea funcției  contractuale de  medic veterinar, gradul III, sunt următoarele:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină;
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an;

4) Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de  asistent veterinar, gradul I, sunt următoarele:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat in domeniul veterinar.
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor – 5 ani.

5) Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de  tehnician veterinar, gradul II, sunt următoarele:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat in domeniul veterinar.
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor – 1 an.

6)  Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de  inginer, gradul I, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul Ingineria Produselor Alimentare;
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani;

7)  Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de  inginer, debutant, sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul Ingineria Produselor Alimentare;
 • Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul;

8)  Condiţiile specifice necesare in vederea participării la concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de  şofer, gradul I, sunt următoarele

 • studii medii generale sau liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • carnet de conducere categoria B, C, E cu experienţă de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor ;
 • vechime in functia de sofer: 5 ani

 

Dosarul de concurs:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie și tematică

Concurs recrutare ocupare  funcții contractuale vacante de medici veterinari aprobate pe perioadă determinata conform Ordinului ANSVSA nr. 64/2007 actualizat.

 1. Regulamentul ( UE ) 2017/625 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor

– art.9,  norme generale privind controalele oficiale

– art.10, operatorii, procedeele și activitățile care fac obiectul controalelor oficiale

– art.14, metodele și tehnicile de control oficial

– art.15, obligațiile operatorilor

– art.18, norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu producția de produse de origine animală destinate consumului uman

– art. 19, norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu reziduurile de substanțe relevante din alimente și furaje

 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman

 

– art. 3 și art. 4, cerințe specifice pentru auditurile efectuate de către autoritățile competente în unitățile care manipulează produse de origine animală

– cerințe specifice privind efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a controalelor oficiale asupra cărnii proaspete

– art. 7, cerințe suplimentare pentru auditurile desfășurate în unitățile care manipuleză carne proaspătă;

– art. 9, obligațiile autorităților competente în ceea ce privește controalele documentelor

– art. 10, obligațiile medicului veterinar oficial în ceea ce privește controalele documentelor

– art. 11, cerințe privind inspecția ante-mortem la abator

– art. 12, cerințe privind inspecția post-mortem

– art. 14, cerințe suplimentare pentru inspecța post-mortem

– art. 39, măsuri privind comunicarea rezultatelor controalelor oficiale

– art. 45, măsuri în caz de nerespectare a cerințelor pentru carnea proaspătă

 

 1. Regulamentul delegate (UE) 2019/624 privind norme specific pentru efectuarea controalelor oficiale vizând producția de carne și zonele de producție și de relocare a moluștelor bivalve vii

 

– art. 3, criterii și condiții prin care se stabilesc cazurile în care, în anumite abatoare, inspecțiile ante mortem pot fi efectuate de personalul auxiliar official

 

– art. 7, criteriile și condițiile care trebuie respectate în cazul efectuării inspecțiilor post-mortem sub responsabilitatea medicului veterinar oficial

– art. 8, efectuarea inspecțiilor post mortem de către medical veterinar oficial

 

 1. Regulamentul (CE) NR. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

 

– obligațiile operatorului din sectorul alimentar, capitolul II, art. 3,4,5 și 6

– cerințe sanitare generale aplicabile tuturor operatorilor din sectorul alimentar, anexa II, capitolele I-XII

 

 1. Regulamentul (CE) NR. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

     

      – cerințe specifice, carne de ungulate domestice anexa III, secțiunea I, capitolul I – VII

cerințe privind mai multe produse de origine animală

– cerințe specifice, carnea de pasăre de curte și de lagomorfe anexa III, secțiunea II, capitolul  I-VII

– cerințe specifice, carne tocată, preparate din carne și carne separată mecanic (csm), anexa III, secțiunea V, capitolul I – IV

 

 1. Regulamentul 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

– art. 7, rezultate nesatisfăcătoare

– anexa I, capitolul III norme pentru prelevarea de probe și pregătirea probelor pentru teste

 

 1. Ordinul ANSVSA nr. 64/2007 actualizat – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală.

 

– art. 14, lit. a, b, c, d, e, f,

– art. 14^1, pct. 2, lit. a, b, c, d și e

– art. 14^1, pct. 3

– art. 14^1, pct. 4

– art. 15, pct.1

 

 1. Ordinul ANSVSA nr. 10 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman

 

– capitolul III marcarea de sănătate a cărnii ptoaspete, art. 8,9, 10,11,15

– capitolul IV marcarea de identificare a produselor de origine animală, art.19,20, 23

– capitolul V certificarea de sănătate publică veterinară a cărnii proaspete, art. 24

 

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA

 

  concurs recrutare pentru ocuparea  funcțiilor contractuale vacante de inginer gradu I si inginer debutant, pe perioadă determinata, aprobate conform Ordinului ANSVSA nr. 113/2008

 

 

1) Ordinul 113/2008  pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală

Capitolul I Dispoziții generale

Capitolul II:

Secţiunea I Obligațiile inspectorilor autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

Secţiunea a II-a Obligațiile direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța  alimentelor județene, respectiv a municipiului București

Secţiunea a III-a Obligațiile operatorilor economic

Capitolul III Dispoziții finale

Articolul 14, Articolul 15, Articolul 16, Articolul 16^1, Articolul 16^2, Articolul 16^3

Anexa nr.3 privind efectuarea controlului oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

 

    2) Ordinul 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care

stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi

comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse

supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor

Capitolul I Definiţii

Capitolul II Dispoziţii generale

Capitolul III Obligaţiile operatorilor economici în derularea operaţiunilor de import export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor

Capitolul IV Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind importul, exportul şi comerţul intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală

 

3) Regulamentul (CE) NR. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

 

Capitolul I Dispoziţii generale

Capitolul II Obligaţiile operatorului din sectorul alimentar

Anexa II Cerinţe sanitare generale aplicabile tuturor operatorilor din sectorul alimentar (cu excepţia cazurilor în care se aplică anexa i)

 

4) Regulamentul ( UE ) 2002/178 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

Articolul 14 Cerințe privind siguranța produselor alimentare

Articolul 17 Responsabilități

Articolul 18 Trasabilitatea

Articolul 19 Responsabilități în domeniul produselor alimentare: operatorii din sectorul alimentar

 

5) Ordinul nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

 

Capitolul II Înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală și nonanimală

Capitolul III  Fabricarea, depozitarea, transportul și comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală și alte activități

Anexa 1 Unități de vânzare cu amănuntul a alimentelor de origine nonanimală, supuse înregistrării și controlului pentru siguranța alimentelor

Anexa 9 Activități supuse înregistrării și controlului pentru siguranța alimentelor

 

Bibliografie și tematică

Concurs recrutare pentru ocuparea  funcției contractuale vacante de asistent veterinar, gradul I, pe perioadă determinata, aprobata conform Ordinului ANSVSA nr. 64/2007 actualizat.

 1. Regulamentul ( UE ) 2017/625 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor

– art.9,  norme generale privind controalele oficiale

– art.10, operatorii, procedeele și activitățile care fac obiectul controalelor oficiale

– art.14, metodele și tehnicile de control oficial

– art.15, obligațiile operatorilor

– art.18, norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu producția de produse de origine animală destinate consumului uman

 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman

 

– art. 9, obligațiile autorităților competente în ceea ce privește controalele documentelor

– art. 11, cerințe privind inspecția ante-mortem la abator

– art. 12, cerințe privind inspecția post-mortem

– art. 45, măsuri în caz de nerespectare a cerințelor pentru carnea proaspătă

 

 1. Regulamentul delegate (UE) 2019/624 privind norme specific pentru efectuarea controalelor oficiale vizând producția de carne și zonele de producție și de relocare a moluștelor bivalve vii

 

– art. 3, criterii și condiții prin care se stabilesc cazurile în care, în anumite abatoare, inspecțiile ante mortem pot fi efectuate de personalul auxiliar official

– art. 7, criteriile și condițiile care trebuie respectate în cazul efectuării inspecțiilor post-mortem sub responsabilitatea medicului veterinar oficial

– art. 8, efectuarea inspecțiilor post mortem de către medical veterinar oficial

 

 1. Regulamentul (CE) NR. 852/2004 privind igiena produselor alimentare

– obligațiile operatorului din sectorul alimentar, capitolul II, art. 3,4,5 și 6

– cerințe sanitare generale aplicabile tuturor operatorilor din sectorul alimentar, anexa II, capitolele I-XII

 

 

 1. Regulamentul (CE) NR. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

     

– cerințe specifice, carne de ungulate domestice anexa III, secțiunea I, capitolul I – VII

– cerințe privind mai multe produse de origine animală

– cerințe specifice, carnea de pasăre de curte și de lagomorfe anexa III, secțiunea II, capitolul  I-VII

– cerințe specifice, carne tocată, preparate din carne și carne separată mecanic (csm), anexa III, secțiunea V, capitolul I – IV

 

 1. Regulamentul 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

– art. 7, rezultate nesatisfăcătoare

– anexa I, capitolul III norme pentru prelevarea de probe și pregătirea probelor pentru teste

 

 1. Ordinul ANSVSA nr. 64/2007 actualizat – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală.

 

– art. 14, lit. a, b, c, d, e, f,

– art. 14^1, pct. 2, lit. a, b, c, d și e

– art. 14^1, pct. 3

– art. 14^1, pct. 4

– art. 15, pct.1

 

 1. Ordinul ANSVSA nr. 10 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman

 

– capitolul III marcarea de sănătate a cărnii ptoaspete, art. 8,9, 10,11,15

– capitolul IV marcarea de identificare a produselor de origine animală, art.19,20, 23

– capitolul V certificarea de sănătate publică veterinară a cărnii proaspete, art. 24

 

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ LA CONCURSUL  DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA  FUNCŢIEI CONTRACTUALE

SOFER, GRADUL I

BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ

1.Constitutia României, republicată.

2.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

TEMATICĂ:

1.Constituţia României, republicată; integral

2.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

– Cap.I(Dispoziţii generale), art.6;

– Cap.II – Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; integral;

– Cap.III – Egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; integral.

 1. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; integral.

4.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) Cap.II(Vehiculele):

– Secţiunea 1 (Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora) – integral;

– Secţiunea  a 2-a (Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor) – art.11-13, 16-18;

 1. b) CAP. IV(Semnalizarea rutieră) – integral.

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare:

– CAPITOLUL V (Reguli de circulaţie), secţiunea a 3-a(Reguli pentru circulaţia vehiculelor) :

 1. a) partea 2(Semnalele conducătorilor de vehicule) – art.112-114;

b)partea 3(Depăşirea) – integral;

c)partea 8(Oprirea, staţionarea şi parcarea) – integral;

d)partea 10(Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane) – integral;

e)partea 11(Remorcarea) – integral.

 

– Dosarele se depun la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, din str. Lacului, nr. 12, Slobozia, jud. Ialomiţa.

– Persoană de contact: Trifu Elena – referent, Compartimentul Juridic şi Resurse, DSVSA Ialomita, tel. 0243232069;