Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional  a funcționarilor publici din cadrul DSVSA Ialomita

                         PROCES VERBAL

Incheiat astazi  10.06.2019 privind desfăsurarea probei scrise la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional  a funcționarilor publici din cadrul DSVSA Ialomita , pentru următoarele funcții publice de execuție :

 

 • consilier I, grad profesional principal – Birou Economic si Administrativ
 • consilier I, grad profesional principal – Birou Economic si Administrativ
 • consilier I, grad profesional superior – CSVSAO
 • consilier I, grad profesional principal – Comp. Sanatate Animala, LSVSA
 • consilier I, grad profesional principal – Comp. Autorizare, Inregistrare, Traces si Gestiunea activitatii de Import Export
 • referent III, grad profesional superior – Identificare si Inregistrare Animale

 

Comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr.9130/124/08.05.2019,    pentru examenul de promovare a funcționarilor publici în gradul imediat superior,  organizat în vederea ocupării funcțiilor  menționate mai sus, s-au întrunit la ora 925  la sediul instituţiei în vederea stabilirii subiectelor pentru proba scrisă a concursului.

Comisia a stabilit cate 2 variante de subiecte,  subiecte selectate din propunerile cu care a venit fiecare membru al comisiei de concurs, fiecare varianta fiind semnata de membrii comisiei, introdusa in plic, sigilata si stampilata.

La ora 1050 comisia de concurs a intrat in sala stabilită pentru desfașurarea probei scrise și a făcut apelul nominal al candidatilor, respectiv a verificat identitatea. S-a consemnat de catre secretarul comisiei de concurs prezenta candidaților  in sala.

La ora 11.00, comisia de concurs a prezentat candidatilor cele două seturi de subiecte propuse de comisie si i-a invitat  să extraga   câte un plic cu subiectele de concurs, fiind extrasă  varianta nr. I si II, pentru fiecare funcție de către fiecare candidat.

Secretarul comisiei de concurs a înmânat fiecărui concurent  câte un număr de 4 coli albe, ștampilate pe fiecare pagină, și a dat indicații concurenților privind modalitatea de redactare a lucrării scrise cu precizarea timpului acordat pentru proba scrisă, respectiv  2 ore conform legislației în vigoare.

 

Comisia de concurs a stabilit baremul de corectare pentru proba scrisa si secretarul comisiei l-a afișat pe ușa sălii in care s-a desfasurat proba scrisă.

La expirarea timpului alocat redactării lucrărilor, candidații au predat lucrarile scrise, semnând borderoul special întocmit in acest sens si care este anexat prezentului proces verbal.

Comisia de concurs a procedat la corectarea lucrărilor  scrise conform baremului afisat, rezultatele la proba scrisa fiind urmatoarele:

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care susține examenul Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

ADMIS/RESPINS

1. Cremenescu Florentina Consilier, grad profesional superior 32 RESPINS
2. Cristea Monica Mihaela

 

Consilier, grad profesional principal 76 ADMIS
3. Popovici Cristinel Adrian Consilier, grad profesional principal 80 ADMIS
4. Puscasu Valentina Consilier, grad profesional principal 95 ADMIS
5. Mihalache Jeni Gina Referent, grad profesional superior 100 ADMIS

 

 

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Trifu Elena, referent Compartimentul Juridic si Resurse Umane .
 • Afişat astăzi, 10.06.2019 ,   ora    14.30  la sediul  DSVSA IAlomita , și pe site-ul instituției.

 

Comisia de examen  constituită prin decizia nr. 9130/124/9130/08.05.2019 în componenţa :

 1. Jr. Popi Adriana – presedinte
 2. Ing. Lacatus Anca Doina – membru
 3. Maria Simion – membru, reprezentant  ANFP

Secretariatul comisiei de examen va fi asigurat de ref. Trifu Elena, Compartimentul Juridic si Resurse Umane.