Concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita;

Probele stabilite pentru concurs sunt probă scrisă şi interviu.

Concursul se organizează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomita, în data de 13.11.2019, ora 10.00, proba scrisă.

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă
 • interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomita, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre, respectiv în perioada 10.10.2019-29.10.2019.

Dosare de concurs se depun la sediul DSVSA Ialomita situat in Slobozia, str. lacului, nr. 12;

Persoană de contact: Trifu Elena – referent, Compartimentul Juridic şi Resurse, DSVSA IAlomita

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr.3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menţionate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la punctul 7 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. în situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 0

Condiţiile generale de participare la concurs sunt:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 

– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental: matematica si stiinte ale naturii, ramura de stiinta chimie si inginerie chimica, domeniul de licenta inginerie chimica, specializarea chimie alimentara si tehnologii biochimice sau controlul şi securitatea produselor alimentare  ;

–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE DE

CONSILIER SUPERIOR din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita.

 

 1. Constituţia României, republicată
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările ulterioare ;
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a Vl-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publici (art. 365-art. 562), Partea a VII- a Răspunderea administrativă (art. 563-art. 579);
 4. Ordinul nr. 13 din 24 ianuarie 2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator ;
 5. Ordonanţa 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul 145 din 2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic.

Atribuţiile prevăzute în fisa postului pentru funcţia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, Comp. siguranta alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita:

  Atributii privind activitatea de control oficial:

 1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;

6 participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;

 1. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 2. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 3. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 4. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 5. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 6. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 7. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 8. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A., în conformitate cu limitele de competenţă.

 

Atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. efectuează controale oficiale prin analize de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planurilor cifrice aprobate, pentru probele recoltate în cadrul controalelor oficiale efectuate în caz de suspiciune, precum şi în cadrul programelor de autocontrol;
 2. verifică documentaţia privind îndeplinirea condiţiilor necesare autorizării laboratoarelor sanitar-veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor organizate în cadrul unităţilor de procesare cunoscute sub denumirea de laboratoare uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar, efectuează evaluarea acestora, în conformitate cu prevederile legale, şi propune spre aprobare directorului executiv al D.S.V.S.A., pentru emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare;
 3. efectuează controale oficiale la laboratoare uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar şi poate participa la solicitarea ANSVSA şi cu aprobarea directorului executiv, la controalele realizate în laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate, conform legislaţiei în vigoare;
 4. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii laboratoarelor controlate, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 5. respectă cerinţele de performanţă ale metodelor analitice în acord de legislaţia europeană.
 6. utilizează metode standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare şi naţionale de referinţă sau metode proprii (dezvoltate in-house) şi întreprinde demersurile necesare pentru validarea, respectiv acreditarea metodelor folosite, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 7. participă la testele de competenta organizate de laboratoarele naţionale/ europene de referinţă şi alte instituţii de profil;
 8. participă la investigaţii epidemiologice pentru obţinerea de informaţii suplimentare în vederea stabilirii diagnosticului, atunci când este cazul;
 9. răspunde de stabilirea necesarului şi a specificaţiilor tehnice privind echipamentele, reactivii, kit-urile, produsele biologice şi alte materiale necesare pentru efectuarea analizelor de laborator, în cadrul programului de autocontrol şi pentru activitatea de strategie naţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în acord cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
 10. participă, în condiţiile legii, la întocmirea proiectelor de norme sanitare veterinare şi instrucţiuni tehnice privind sănătatea animală şi siguranţa alimentelor;
 11. întocmeşte informări şi rapoarte tehnice asupra analizelor efectuate;
 12. participă, în condiţiile legii, la întocmirea de programe sanitare veterinare de supraveghere, emergentă, de risc, asanare a unor boli la animale şi a zoonozelor;
 13. efectuează expertize de medicină legală veterinară prin metode de laborator;
 14. interpretează conform referenţialelor (legislaţiei) rezultatele obţinute în urma examenului de laborator;
 15. instruieşte la cerere personalul din cadrul laboratoarelor uzinale şi laboratoarelor organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar;
 16. instruieşte, la cerere, personalul responsabil cu recoltare probelor în programul de autocontrol din cadrul unităţilor supuse controlului sanitar veterinar, cu privire la modul de recoltare a probelor;
 17. participă la instruiri organizate de LNR şi alte întâlniri profesionale în domeniul său de activitate;
 18. efectuează analize la probele recoltate de către medicii veterinari oficiali pentru controlul produselor alimentare şi hranei pentru animale, de origine: indigenă, provenite din import, destinate exportului sau la cererea beneficiarilor; efectuează analize pentru controlul produselor alimentare şi pentru controlul hranei pentru animale prin examene fizico-chimice si toxicologice; efectuează analize pentru determinarea reziduurilor conform Planului Naţional de Control Reziduuri şi Planului de monitorizare şi control al contaminanţilor întocmite în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în cadrul activităţilor de autocontrol;
 19. introduce toate cererile de analiză în sistemul LIMS şi emite buletine de analiză generate de sistemul LIMS;
 20. eliberează buletinele de analiză în maxim 24 de ore de la obţinerea rezultatului;
 21. răspunde de aplicarea şi implementarea corectă a metodelor oficiale, recomandate de laboratoarele naţionale de referinţă;
 22. întreprinde toate demersurile necesare pentru transmiterea electronică a informaţiilor necesare prin sistemul informatic LIMS şi pentru transmiterea probelor către laboratoarele care efectuează analizele solicitate;
 23. răspunde de înregistrarea informaţiilor aferente activităţilor specifice de laborator în cadrul sistemului electronic LIMS, inclusiv a informaţiilor privind gestiunea stocurilor;
 24. răspunde de verificarea şi gestionarea stocurilor de reactivi, kituri, produse biologice şi alte substanţe, inclusiv de utilizarea lor integrală în termenul de valabilitate precizat de producător;
 25. răspunde de comunicarea probelor de opinie suplimentară sau a probelor de referinţă către laboratoarele naţionale sau europene de referinţă, în cazul rezultatelor pozitive sau neconforme, conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare;
 26. răspunde de îndeplinirea obligaţiilor aferente participării la testările de competenţă interlaboratoare, organizate de laboratoarele naţionale sau europene de referinţă;
 27. îşi desfăşoară activitatea analitică conform cerinţelor ISO 17025/2005 pentru asigurarea calităţii;
 28. răspunde de raportarea activităţilor realizate către conducerea D.S.V.S.A., către A.N.S.V.S.A. şi către laboratoarele naţionale de referinţă, conform instrucţiunilor primite;
 29. în situaţia obţinerii de rezultate pozitive sau neconforme pentru analizele efectuate, notifică imediat D.S.V.S.A. pe teritoriul de competenţă al căruia au fost prelevate probele, prin mijloace de comunicare rapide (fax şi poştă electronică), în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 30. asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale; potrivit legii răspunde şi controlează la toate locurile de muncă aplicarea cu stricteţe a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul L.S.V.S.A.;
 31. răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul L.S.V.S.A.;
 32. participă la programe de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi sau organisme şi autorităţi de reglementare, pe plan naţional sau internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 33. asigură şi răspunde de implementarea măsurilor legale privind gestionarea substanţelor considerate precursori la fabricarea drogurilor, conform legislaţiei în vigoare;
 34. asigură şi răspunde de implementarea măsurilor legale privind gestionarea preparatelor şi substanţelor chimice periculoase, conform legislaţiei în vigoare;
 35. elaborează documentaţia de fundamentare privind necesitatea acreditării de noi metode şi o transmite institutelor veterinare, după aprobarea de către directorul executiv;
 36. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 37. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către acesta către Serviciul/Biroul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 38. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 39. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.