FORMULAR DE ÎNSCRIERE

            Anexa nr.4

 

(ANEXA Nr. 3 la H.G. nr.611/2008)

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituţia publică:.DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR IALOMITA

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

 

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale :

 

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

 

Studii superioare de scurtă durată :

 

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

 

Studii superioare de lungă durată :

 

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat :

 

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     

 

Alte tipuri de studii:

 

Instituţia Perioada Diploma obţinută
     
     
     
 

Limbi straine1:

 

Limba Scris Citit Vorbit
       
       
       
Cunoştinte operare calculator2) :

 

Cariera profesională3):

 

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi
       
       
       

Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1……………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Persoane de contact pentru recomandări5):

 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon
       
       
       
       

Declarații pe proprie răspundere6)

 

Subsemnatul/a…………………………………………., legitimat/ă cu CI/BI, seria……………..,

numărul………………………., eliberat/ă de ………………………… la data de ………………….,

 

Cunoscând prevederile art.  465 lit. j) din O.U.G.57/2019 privind Codul Administrativ ,   declar pe proprie răspundere că în ultimii 7 ani:

 

–          am fost                destituit/ă dintr-o funcție publică,
–          nu am fost  

și/sau

–          mi-a încetat         contractul individual de muncă
–          nu mi-a  încetat  

 

pentru motive disciplinare.

 

Cunoscând prevederile art.  465 lit. k) din O.U.G.57/2019 privind Codul Administrativ ,   declar pe proprie răspundere că:

 

–       am fost    
–           nu am fost  

 

Lucrător al Securității  sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică

 

 

 

Acord privind datele cu caracter personal7)

 

 

Sunt de acord  cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu  caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

 

 

Consimt ca instituția să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta

 

 

Consimt ca instituția să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta

 

 

Sunt de acord  cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare

 

 

Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției și la domeniul funcției publică

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

 

Data ………………………..

Semnatura …………………………..

 

 

1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, nivelurilor ”utilizator elementar”, ”utilizator independent” și, respectiv, ”utilizator experimentat”.

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.

3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională anterioară.

4)Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

5)Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

6)Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

7) Se va bifa cu „X”, în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular iar modelul cererii de consimțământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziție candidatului de către instituția organizatoare a concursului.