Anunt concurs organizat în data de 16 octombrie 2019,  pentru ocuparea functiei contractuale vacante  de biolog gradul II, perioadă determinată 

Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, organizează concurs în data de 16 octombrie 2019,  pentru ocuparea functiei contractuală vacantă  de biolog gradul II, aprobata pe perioadă determinată  în structura O.U.G. nr. 42/2004 din cadrul DSVSA Ialomiţa;

Conditii de participare la concurs:

 1. a) Condiţii generale : prevăzute la 3 din Hotărârea 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. b) Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs pentru ocuparea functiei contractuală de biolog, gradul II, sunt următoarele:
 • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniu biologie;
 • vechime: minim 1 an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
            •  perioada de depunere a dosarelor: in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in M.O.  ;
16 octombrie 2019, ora 10°°: proba scrisă ;

 • 18 octombrie 2019, ora 10°° interviul;

Concursul se va desfasura la sediul DSVSA Ialomita situat in str. Lacului, nr. 12, loc. Slobozia, jud. Ialomita;

Dosarul de concurs va conţine documentele specificate la art. 6 din Hotărârea 286/2011.
– Detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială si la avizierul instituției.
– Dosarele se depun la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţă Alimentelor Ialomita, din str. Lacului, nr. 12, Slobozia, jud. Ialomiţa.
– Relaţii suplimentare la nr.tel. 0243232069, int. 110 si la secretarul comisiei de concurs ref Trifu Elena, Comp. Juridic sin Resurse Umane.

 

BIBLIOGRAFIE

 

In vederea ocuparii functiei contractuale de Biolog, gradul II, conform OUG nr. 42/2004

 

 1. Ordonanţa 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. G. nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelo si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 1. Ordinul 145 din 2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic.

 

 

 

 

 

 

Atribuţii şi responsabilităţi specifice fisei postului pentru functia de biolog, gradul II:

 1. efectuează controale oficiale prin analize de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planurilor cifrice aprobate, pentru probele recoltate în cadrul controalelor oficiale efectuate în caz de suspiciune, precum şi în cadrul programelor de autocontrol;
 2. verifică documentaţia privind îndeplinirea condiţiilor necesare autorizării laboratoarelor sanitar-veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor organizate în cadrul unităţilor de procesare cunoscute sub denumirea de laboratoare uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar, efectuează evaluarea acestora, în conformitate cu prevederile legale, şi propune spre aprobare directorului executiv al D.S.V.S.A., pentru emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare;
 3. efectuează controale oficiale la laboratoare uzinale şi laboratoarele organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar şi poate participa la solicitarea ANSVSA şi cu aprobarea directorului executiv, la controalele realizate în laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate, conform legislaţiei în vigoare;
 4. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii laboratoarelor controlate, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;

 

 1. respectă cerinţele de performanţă ale metodelor analitice în acord de legislaţia europeană.
 2. utilizează metode standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare şi naţionale de referinţă sau metode proprii (dezvoltate in-house) şi întreprinde demersurile necesare pentru validarea, respectiv acreditarea metodelor folosite, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. participă la testele de competenta organizate de laboratoarele naţionale/ europene de referinţă şi alte instituţii de profil;
 4. participă la investigaţii epidemiologice pentru obţinerea de informaţii suplimentare în vederea stabilirii diagnosticului, atunci când este cazul;
 5. răspunde de stabilirea necesarului şi a specificaţiilor tehnice privind echipamentele, reactivii, kit-urile, produsele biologice şi alte materiale necesare pentru efectuarea analizelor de laborator, în cadrul programului de autocontrol şi pentru activitatea de strategie naţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în acord cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
 6. participă, în condiţiile legii, la întocmirea proiectelor de norme sanitare veterinare şi instrucţiuni tehnice privind sănătatea animală şi siguranţa alimentelor;
 7. întocmeşte informări şi rapoarte tehnice asupra analizelor efectuate;
 8. participă, în condiţiile legii, la întocmirea de programe sanitare veterinare de supraveghere, emergentă, de risc, asanare a unor boli la animale şi a zoonozelor;
 9. efectuează expertize de medicină legală veterinară prin metode de laborator;
 10. interpretează conform referenţialelor (legislaţiei) rezultatele obţinute în urma examenului de laborator;
 11. instruieşte la cerere personalul din cadrul laboratoarelor uzinale şi laboratoarelor organizate în cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar;
 12. instruieşte, la cerere, personalul responsabil cu recoltarea probelor în programul de autocontrol din cadrul unităţilor supuse controlului sanitar veterinar, cu privire la modul de recoltare a probelor;
 13. participă la instruiri organizate de LNR şi alte întâlniri profesionale în domeniul său de activitate;
 14. efectuează analize atât pentru evaluarea stării de sănătate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin examene de biologie moleculara;
 15. introduce toate cererile de analiză în sistemul LIMS şi emite buletine de analiză generate de sistemul LIMS;
 16. eliberează buletinele de analiză în maxim 24 de ore de la obţinerea rezultatului;

 

 1. răspunde de aplicarea şi implementarea corectă a metodelor oficiale, recomandate de laboratoarele naţionale de referinţă;
 2. întreprinde toate demersurile necesare pentru transmiterea electronică a informaţiilor necesare prin sistemul informatic LIMS şi pentru transmiterea probelor către laboratoarele care efectuează analizele solicitate;
 3. răspunde de înregistrarea informaţiilor aferente activităţilor specifice de laborator în cadrul sistemului electronic LIMS, inclusiv a informaţiilor privind gestiunea stocurilor;
 4. răspunde de verificarea şi gestionarea stocurilor de reactivi, kituri, produse biologice şi alte substanţe, inclusiv de utilizarea lor integrală în termenul de valabilitate precizat de producător;

 

 1. răspunde de comunicarea probelor de opinie suplimentară sau a probelor de referinţă către laboratoarele naţionale sau europene de referinţă, în cazul rezultatelor pozitive sau neconforme, conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare;
 2. răspunde de îndeplinirea obligaţiilor aferente participării la testările de competenţă interlaboratoare, organizate de laboratoarele naţionale sau europene de referinţă;
 3. îşi desfăşoară activitatea analitică conform cerinţelor SR EN ISO/IEC 17025/2018 pentru asigurarea calităţii;
 4. răspunde de raportarea activităţilor realizate către conducerea D.S.V.S.A., către A.N.S.V.S.A. şi către laboratoarele naţionale de referinţă, conform instrucţiunilor primite;
 5. în situaţia obţinerii de rezultate pozitive sau neconforme pentru analizele efectuate, notifică imediat D.S.V.S.A. pe teritoriul de competenţă al căruia au fost prelevate probele, prin mijloace de comunicare rapide (fax şi poştă electronică), în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 6. asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale; potrivit legii răspunde şi controlează la toate locurile de muncă aplicarea cu stricteţe a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul L.S.V.S.A.;
 7. răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul L.S.V.S.A.;
 8. participă la programe de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi sau organisme şi autorităţi de reglementare, pe plan naţional sau internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 9. asigură şi răspunde de implementarea măsurilor legale privind gestionarea preparatelor şi substanţelor chimice periculoase, conform legislaţiei în vigoare;
 10. elaborează documentaţia de fundamentare privind necesitatea acreditării de noi metode şi o transmite institutelor veterinare, după aprobarea de către directorul executiv;
 11. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 12. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către acesta către Serviciul/Biroul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 13. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 14. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.